ریز نمراه دبیرستان و پیش دانشگاهی

15,000 تومان

ریز نمرات با مهر و امضای آموزشگاه مربوطه و تایید اداره کل اموزش و پرورش استان قابل ترجمه و تایید است. برای درخواست مدارک پیش دانشگاهی و متوسطه درخواست تاییدیه تحصیلی به دفاتر پیشخوان دولت می بایست ارائه گردد.( شماره دارالترجمه 425، نام مترجم  خانم لیلا مردانه)

    • 65000 تومان
    • 10000 تومان
    • 7500 تومان
  • رمان انجام ترجمه فوری با مهر مترجم یک الی دو روز کاری مرتبط با حجم مدارک می باشد.

    • 3750 تومان