گواهی عدم سوء پیشینه

30,000 تومان

ترجمه گواهی عدم سوء پیشینه طبق اعلام پلیس بین الملل تا سه ماه پس از تاریخ صدور قابل تایید است و سندی که تاریخ آن گذشته باشد، قابل ترجمه و تایید نیست.

    • 65000 تومان
    • 10000 تومان
    • 7500 تومان
  • رمان انجام ترجمه فوری با مهر مترجم یک الی دو روز کاری مرتبط با حجم مدارک می باشد.

    • 7500 تومان